OPRACOWANO NA PODSTAWIE BROSZURY WYDANEJ NA ZLECENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY

BROSZURA ZOSTAŁA WYDANA WE WSPÓŁPRACY
Z KRAJOWYM URZĘDEM DS. ŚRODOWISKA PRACY W DANII (NWEA)

DRUK ORYGINAŁU - ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ALGRAF.

 

AUTORZY TEKSTÓW:
st.bryg.dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK
st.bryg.dr inż. ADAM MAJKA
mł.bryg.mgr inż. MAREK CHMIEL
st.kpt.dr inż. PAWEŁ JANIK
st.kpt.mgr inż. DARIUSZ DZIWULSKI
mł.kpt.inż. RAFAŁ POROWSKI

RYSUNKI:
GRAŻYNA FIRLĄG

OPRACOWANIE TECHNICZNE:
JAN KLIMCZAK

 

 SPIS TREŚCI    WYKAZ ZAKŁADÓW


 

SPIS TREŚCI

 

SŁOWO WSTĘPU OD KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP
I GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY

I.

WSTĘP

II.

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM

1.

ZADANIA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW MIENIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POŻAROM I INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIOM

2.

ZADANIA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW MIENIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

3.

KTO PRZECIWDZIAŁA POŻAROM, AWARIOM PRZEMYSŁOWYM I INNYM ZAGROŻENIOM?

III.

ZAKŁADY CHEMICZNE POD NADZOREM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

IV.

OGÓLNE PROCEDURY ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU ALARMU

1.

ZASADY OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

2.

PIERWSZA POMOC

V.

JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA?

1.

AWARIE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

2.

GŁÓWNE PRZYCZYNY AWARII PRZEMYSŁOWYCH

3.

POŻARY

4.

POŻARY LASÓW

5.

SILNE WIATRY

6.

WYPADKI NA OTWARTYCH ZBIORNIKACH WODNYCH

7.

KATASTROFY KOMUNIKACYJNE

8.

ZAGROŻENIA RADIACYJNE

9.

ZAGROŻENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

 

 POWRÓT - WYKAZ ZAKŁADÓW

 


 

 

 

DRODZY PAŃSTWO,

 

MAMY W POLSCE TYSIĄCE PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE OPRÓCZ PRACY DAJĄ WIELE SATYSFAKCJI ZARÓWNO PRACOWNIKOM, JAK I KIEROWNICTWU. ZAPEWNIAJĄ ZATRUDNIENIE I POCZUCIE STABILIZACJI ŻYCIOWEJ. RESPEK­TUJĄ PRAWO PRACY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. POZWALAJĄ ŻYĆ NIE TYL­KO DNIEM DZISIEJSZYM, ALE TEŻ PLANOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ WŁASNĄ I NAJ­BLIŻSZYCH.

KILKASET SPOŚRÓD TYCH ZAKŁADÓW TO MIEJSCA ZWIĄZANE Z WYKORZY­STANIEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH ZARÓWNO DLA LUDZI JAK I ŚRODO­WISKA NATURALNEGO. SĄ ONE PRZEDMIOTEM SPECJALNEJ TROSKI GŁÓWNE­GO INSPEKTORA PRACY I KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ JAK TEŻ WSZYSTKICH TERENOWYCH STRUKTUR NASZYCH INSTYTUCJI.

BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, OCHRONA PRA­COWNIKÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA - TO PRIO­RYTETY, KTÓRYMI KIERUJEMY SIĘ W CODZIENNEJ PRACY. TYCH ZADAŃ NIE MOGĄ SPYCHAĆ NA DALSZY PLAN PROBLEMY RYNKOWE CZY CHĘĆ MAK­SYMALIZACJI ZYSKÓW. DOTYCZY TO ZARÓWNO NOWYCH ZAKŁADÓW JAK I TYCH, KTÓRE FUNKCJONUJĄ OD KILKUDZIESIĘCIU LAT.

STARAMY SIĘ UZMYSŁOWIĆ ISTOTĘ I POZIOM ZAGROŻEŃ, PRZYGOTOWAĆ DO ODPOWIEDZIALNEGO I SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA. SZKOLIMY, POUCZAMY, PRZYPOMINAMY. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZMUSZENI JESTE­ŚMY UKARAĆ.

ALE PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE W KAŻDEJ SYTUACJI CELEM NADRZĘDNYM NASZYCH POCZYNAŃ JEST DOBRO CZŁOWIEKA, DOBRO WASZYCH RODZIN I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA, W KTÓRYM ŻYJEMY. NAWET NAJBARDZIEJ NOWOCZESNA TECHNIKA I TECHNOLOGIA MOŻE BOWIEM OKAZAĆ SIĘ ZA­WODNA, GDY STOSUJE JĄ CZŁOWIEK NIEKOMPETENTNY, NIEDBAŁY LUB NIE­SUMIENNY.

STARAMY SIĘ JEDNOCZEŚNIE WSKAZYWAĆ I PRZEKONYWAĆ, ŻE UMIE­JĘTNE OBCHODZENIE SIĘ Z RYZYKIEM GWARANTUJE WYSOKI POZIOM BEZ­PIECZEŃSTWA NA TERENIE ZAKŁADU I W JEGO OTOCZENIU.

POLECAJĄC PAŃSTWA UWADZE NASZ PORADNIK WYRAŻAMY NADZIEJĘ, ŻE PRZYCZYNI SIĘ ON DO WZROSTU WASZEGO BEZPIECZEŃSTWA W PRACY I DOMU.

JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE WSPÓLNY WYSIŁEK TOWARZYSZĄCY REALIZA­CJI TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WZAJEMNE ZROZUMIENIE I CODZIENNA WSPÓŁPRACA INSPEKTORÓW PRACY I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, SŁUŻBAMI BHP, LUDŹMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNIE PRACUJĄCYMI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POZWOLĄ NAM CORAZ LEPIEJ WYPEŁNIAĆ ZASZCZYTNĄ MISJĘ DLA WSPÓLNEGO DOBRA.

 

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY

NADBRYG. TEOFIL JANKOWSKI

ANNA HINTZ

 

 SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

POSTĘP CYWILIZACYJNY CZYNI ŻYCIE CZŁOWIEKA WYGODNIEJSZYM, CIEKAWSZYM, RADOŚNIEJSZYM. JEDNAKŻE NIEMALŻE KAŻDEMU OSIĄGNIĘCIU TOWARZYSZY ELEMENT RY­ZYKA. ROZWÓJ MOTORYZACJI POZWALA NA SZYBKIE PRZEMIESZCZANIE SIĘ, ALE JEST TAK­ŻE PRZYCZYNĄ TRAGICZNYCH WYPADKÓW I KATASTROF KOMUNIKACYJNYCH (DROGOWYCH, KOLEJOWYCH). DZIĘKI ROZWOJOWI PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO MOŻLIWE JEST WYTWORZE­NIE WIELU DÓBR CODZIENNEGO UŻYTKU, ALE ISTNIEJE TEŻ GROŹBA UWOLNIENIA DO OTO­CZENIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI. ENERGETYKA JĄDROWA TO BARDZO EFEKTYWNE ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA ENERGII, JEDNAK W PRZYPADKU AWARII REAKTORA ATOMOWEGO TAKŻE ŹRÓDŁO MASOWYCH ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI, ZWIERZĄT ORAZ DLA ŚRODOWISKA. PODOBNE PRZYKŁADY MOŻNA PODAĆ PRZY OKAZJI KAŻDEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA. CO WIĘCEJ DYNAMICZNY ROZWÓJ ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI, W TYM ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU, BARDZO CZĘSTO CZYNI NAS MIMOWOLNYMI UCZESTNIKAMI TRAGICZNYCH WYDARZEŃ, NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA I CZASU, W KTÓRYM ONE POWSTAŁY.

NA SZCZĘŚCIE SKALA ZAGROŻENIA W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW W ZNACZNYM STOP­NIU ZALEŻY OD SPOSOBU RADZENIA SOBIE Z NIMI. GŁÓWNYMI ELEMENTAMI DECYDUJĄ­CYMI O ZDOLNOŚCI ZMNIEJSZENIA ICH POZIOMU ZARÓWNO W ODNIESIENIU DO WŁASNEJ OSOBY, JAK I BLIŻSZEGO ORAZ DALSZEGO OTOCZENIA (DOMU, RODZINY, MIEJSCA PRACY, SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ), SĄ:

q       ZNAJOMOŚĆ POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ ZAGROŻENIA,

q       ZNAJOMOŚĆ NEGATYWNYCH SKUTKÓW JAKIE MOGĄ ONE WYWOŁYWAĆ,

q       ZNAJOMOŚĆ SPOSOBÓW UNIKANIA ICH WYWOŁYWANIA,

q       ZNAJOMOŚĆ SPOSOBÓW OGRANICZANIA ICH NEGATYWNYCH SKUTKÓW, W SYTUACJI GDY ZAPOBIEŻENIE OKAZAŁO SIĘ NIEMOŻLIWE.

POMIMO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA TECHNICZNYCH SYSTEMÓW PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM (NP. WYKORZYSTYWANIA AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA KOMPUTERO­WEGO, ZDECYDOWANEGO ZWIĘKSZENIA NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ ITD.) KLUCZOWYM ELEMENTEM KAŻDEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM NADAL POZOSTAJE CZŁOWIEK. JAK WYKAZUJĄ DOŚWIADCZENIA, JEST ON NAJCZĘŚCIEJ BEZPOŚREDNIM LUB POŚREDNIM SPRAWCĄ WIĘKSZOŚCI ZDARZEŃ NIEBEZPIECZNYCH, ALE JEDNOCZEŚNIE LIKWIDACJA WIĘKSZOŚCI ZAGROŻEŃ NIE JEST MOŻLIWA BEZ JEGO UDZIAŁU. DLATEGO W NOWOCZESNYCH SYSTEMACH PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM, BARDZO DUŻĄ UWAGĘ PRZYKŁADA SIĘ DO KWESTII WŁAŚCIWEJ ORGANIZACJI DZIAŁAŃ ZA­POBIEGAWCZYCH I RATOWNICZYCH W KONTEKŚCIE ODPOWIEDNIEGO PRZYGOTOWANIA KADRY. PRZYGOTO­WANIA W TYM ZAKRESIE OBEJMUJĄ ZARÓWNO SFERĘ PRYWATNĄ (NP. DZIAŁANIA UŚWIADAMIAJĄCE PROWADZONE PRZEZ WŁADZE I SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO), JAK I SFERĘ SŁUŻBOWĄ (NP. WDROŻENIE ZAKŁADOWEGO SYSTE­MU BEZPIECZEŃSTWA).

NINIEJSZY PRZEWODNIK MA NA CELU PRZEDSTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z WYSTĘPOWANIEM KATASTROF CYWILIZACYJNYCH ORAZ ICH PRZY­CZYN, A TAKŻE DZIAŁANIEM ŻYWIOŁÓW NATURALNYCH. NASZYM CELEM JEST ZAPOZNANIE Z ICH SKUTKAMI DLA LUDZI I ŚRODOWISKA, SPOSOBAMI ZAPOBIEGANIA ORAZ ZACHOWA­NIEM SIĘ W PRZYPADKU ICH POWSTANIA. ZACHĘCAJĄC DO DALSZEJ LEKTURY AUTORZY WY­RAŻAJĄ NADZIEJĘ, ŻE ZAWARTE W PRZEWODNIKU TREŚCI POZWOLĄ CZYTELNIKOM UNIKNĄĆ WIELU SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH W DOMU I W MIEJSCU PRACY. JEŻELI KOMUKOLWIEK, GDZIEKOLWIEK UDA SIĘ ZAPOBIEC JAKIEMUKOLWIEK ZAGROŻENIU LUB OCALIĆ ZAGROŻO­NE ZDROWIE LUB ŻYCIE TO CEL PRZEWODNIKA ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY.

 

PAMIĘTAJ!
TWOJE ZACHOWANIE W PRACY I DOMU
JEST KLUCZO­WYM ELEMENTEM ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM.
SPRAWDŹ, CZY JEST ONO WŁAŚCIWE.

 SPIS TREŚCI

 

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM

JEDNYM Z PIERWSZYCH ŻYWIOŁÓW, Z KTÓREGO SKUTKAMI CZŁOWIEK PRÓBOWAŁ SO­BIE RADZIĆ W SPOSÓB ZORGANIZOWANY BYŁ OGIEŃ. JUŻ W CZASACH STAROŻYTNYCH WY­DAWANO PIERWSZE PRZEPISY PORZĄDKOWE POZWALAJĄCE UNIKAĆ POŻARÓW ORAZ OR­GANIZOWANO ZESPOŁY DO WALKI Z ŻYWIOŁEM OGNIA. NASTĘPNIE, DZIĘKI ROZWOJOWI WIEDZY I TECHNIKI, ROZSZERZANO DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE I RATOWNICZE NA INNE OBSZARY ZAGROŻEŃ, Z TEGO WZGLĘDU W WIĘKSZOŚCI KRAJÓW PODSTAWĄ ORGANIZACJI SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM SĄ PRZEPISY O OCHRONIE PRZECIWPOŻARO­WEJ. PODOBNIE JEST W NASZYM KRAJU. DWIE USTAWY: O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻAR­NEJ I O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ OKREŚLAJĄ ZASADNICZE RAMY:

q       ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU I ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ POŻARÓW, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KATASTROF TECHNICZNYCH, CHEMICZNYCH I INNYCH ZAGROŻEŃ,

q       PRZYGOTOWANIA SIĘ DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH, W TYM ORGANIZACJI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO,

q       PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH.

USTAWOWE UREGULOWANIA OKREŚLAJĄ ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZA­GROŻENIOM, POCZĄWSZY OD POJEDYNCZEGO OBYWATELA, WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY OBIEKTU, A SKOŃCZYWSZY NA ORGANACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PODLEGŁYCH IM SŁUŻBACH RATOWNICZYCH.

W STOSUNKU DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, UŻYTKUJĄ­CYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, WIELE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA OKREŚLONO, WDRAŻAJĄC JEDNOCZEŚNIE W TYM ZAKRESIE STANDARDY UNII EUROPEJ­SKIEJ, W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

MAJĄC NA WZGLĘDZIE PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA PONIŻEJ ZOSTANĄ SCHARAKTE­RYZOWANE GŁÓWNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TYCH DWÓCH OBSZARÓW PRZEPISÓW BEZ­PIECZEŃSTWA.

 SPIS TREŚCI

 

ZADANIA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW MIENIA
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POŻAROM I INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIOM

WŚRÓD WIELU PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH NALEŻY WYMIENIĆ ZASADNICZE. W STOSUNKU DO WŁAŚCICIELI LUB ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW OBEJMUJĄ ONE:

q       PRZESTRZEGANIE PRZECIWPOŻAROWYCH WYMAGAŃ BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH,

q       WYPOSAŻENIE BUDYNKU, OBIEKTU LUB TERENU W SPRZĘT POŻARNICZY I RATOWNICZY ORAZ ŚRODKI GAŚNICZE, ZGODNIE Z OKREŚLONYMI ZASADAMI,

q       ZAPEWNIENIE KONSERWACJI I NAPRAWY SPRZĘTU ORAZ URZĄDZEŃ, ZGODNIE Z ZASADAMI I WYMAGANIAMI GWARANTUJĄCYMI NIEZAWODNE ICH DZIAŁANIE,

q       ZAPEWNIENIE OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM W BUDYNKU, OBIEKCIE LUB NA TERENIE BEZPIECZEŃSTWA I MOŻLIWOŚCI EWAKUACJI,

q       PRZYGOTOWANIE BUDYNKU, OBIEKTU LUB TERENU DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZEJ,

q       ZAZNAJOMIENIE PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI,

q       USTALENIE SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA.

 SPIS TREŚCI

 

ZADANIA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW MIENIA
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

ABY ZMINIMALIZOWAĆ ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW UŻYTKUJĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA OKREŚLONO NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ICH WŁAŚCICIELI I ZARZĄD­CÓW (PROWADZĄCYCH):

q       W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU I ILOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, ZAKŁADY SĄ KWALIFIKOWANE DO GRUPY ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM RYZYKU POWAŻNĄ AWARIĄ PRZEMYSŁOWĄ LUB DO GRUPY ZAKŁADÓW O DUŻYM RYZYKU POWAŻNEJ AWARII PRZEMY­SŁOWEJ;

q       OBIE GRUPY TYCH ZAKŁADÓW OBJĘTE SĄ OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZENIA PROGRA­MU ZAPOBIEGANIA AWARIOM, PODLEGAJĄCEGO AKCEPTACJI ODPOWIEDNIEGO KOMEN­DANTA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (PSP) - ZWIĘKSZONEGO RYZYKA KOMENDANTA POWIATOWEGO, ZAŚ DUŻEGO RYZYKA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO; PROGRAM ZAPO­BIEGANIA AWARIOM MA ZA ZADANIE WYKAZAĆ, ŻE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZAKŁADEM GWARANTUJE OCHRONĘ LUDZI I ŚRODOWISKA;

q       ZAKŁADY O DUŻYM RYZYKU SĄ PONADTO OBJĘTE OBOWIĄZKIEM OPRACOWANIA RAPORTU BEZPIECZEŃSTA, PODLEGAJĄCEGO ZATWIERDZENIU PRZEZ KOMENDANTA WO­JEWÓDZKIEGO PSP A TAKŻE OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO. MINIMALIZACJI ZAGROŻEŃ SŁUŻY TAKŻE SYSTEMATYCZNE PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY. DBAJĄ O TO INSPEKTORZY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY.

 SPIS TREŚCI

 

PRZEDKŁADAJĄC RAPORT O BEZPIECZEŃSTWIE PROWADZĄCY ZAKŁAD BĘDZIE ZOBLIGO­WANY WYKAZAĆ, ŻE:

q       ZAKŁAD JEST ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY DO STOSOWANIA PROGRAMU ZAPO­BIEGANIA AWARIOM I DO ZWALCZANIA AWARII PRZEMYSŁOWYCH,

q       ZAKŁAD SPEŁNIA WARUNKI DO WDROŻENIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA, OKRE­ŚLAJĄCEGO M.IN.: OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NA WYPADEK AWARII, ZASADY SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA, ZASADY SYSTEMATYCZ­NEJ ANALIZY PRZEWIDYWANYCH SYTUACJI AWARYJNYCH, ZASADY MONITORINGU FUNKCJO­NOWANIA INSTALACJI,

q       PODJĘTO ŚRODKI KONIECZNE DO ZAPOBIEGANIA AWARIOM, I ŻE FUNKCJONOWA­NIE INSTALACJI, W KTÓREJ JEST SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA ZAPEWNIA BEZPIECZEŃ­STWO,

q       ZOSTAŁY OPRACOWANE WEWNĘTRZNE PLANY OPERACYJNO-RATOWNICZE ORAZ DO­STARCZONO INFORMACJE DO OPRACOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PLANÓW OPERACYJNO-RATOWNICZYCH.

 

KTO PRZECIWDZIAŁA POŻAROM, AWARIOM PRZEMYSŁOWYM
I INNYM ZAGROŻENIOM?

WŁAŚCICIELE I ZARZĄDCY OBIEKTÓW NIE SĄ ZAZWYCZAJ W STANIE SAMODZIELNIE PO­RADZIĆ SOBIE Z WSZYSTKIMI ZAGROŻENIAMI. DLATEGO KONIECZNA JEST POMOC W TYM ZAKRESIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZEWNĘTRZNYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH. W POLSCE GŁÓWNE ZADANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA REALIZOWANE SĄ PRZEZ KOMENDY I JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA ODPOWIADA ZA KON­TROLĘ PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻARO­WYCH ORAZ DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA PO­WAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM, REALIZUJĄC BARDZO WIELE PRZEDSIĘWZIĘĆ W TYM ZAKRESIE, MIĘDZY INNYMI:

q       SYSTEMATYCZNE KONTROLE W OBIEKTACH I NA TERENACH WAŻNYCH Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI (URZĘDY, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, HOTELE, KINA, TEATRY, ZAKŁADY UŻYTKUJĄCE MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, LASY I WIELE INNYCH),

q       ODBIORY OBIEKTÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PRZED ICH ODDANIEM DO UŻYTKOWANIA. KONTRO­LE ZWIĄZANE Z ODBIORAMI ZAKŁADÓW PRZED URUCHOMIENIEM PRODUKCJI PRZEPROWA­DZAJĄ TAKŻE INSPEKTORZY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W RAMACH ZAKRESU DZIAŁA­NIA TEGO URZĘDU.

q       PROWADZENIE ROZPOZNANIA ZAGROŻEŃ POD KĄTEM SPORZĄDZENIA PLANÓW I PROCEDUR RATOWNICZYCH.

 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PO­WIERZONO TAKŻE GŁÓWNE ZADANIA W ZAKRESIE NADZORU NAD REALIZACJĄ PRZEZ WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW ZAKŁA­DÓW OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM POWAŻNYM AWA­RIOM PRZEMYSŁOWYM, A TAKŻE REALI­ZACJĘ DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH I RATOWNICZYCH W TYM ZAKRESIE, TO JEST:

q       OPINIOWANIE I ZATWIERDZANIE PROGRAMÓW ZAPOBIEGANIA AWARIOM ORAZ RA­PORTÓW O BEZPIECZEŃSTWIE,

q       PRZEPROWADZANIE COROCZNYCH CZYNNOŚCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH W ZAKŁADACH ZWIĘKSZONEGO I DUŻEGO RYZYKA,

q       OPRACOWANIE PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP DLA KAŻDEGO ZA­KŁADU O DUŻYM RYZYKU ZEWNĘTRZNEGO PLAN OPERACYJNO-RATOWNICZEGO DLA TERENU NARAŻONEGO NA SKUTKI AWARII PRZEMYSŁOWEJ, POŁOŻONEGO POZA ZAKŁADEM O DU­ŻYM RYZYKU.

PONADTO W CELU UŁATWIENIA ZROZUMIENIA ZASAD ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ZAKŁADÓW PRZEMYSŁO­WYCH UŻYTKUJĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE ORAZ UMOŻLIWIENIA AKTYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KOMENDANCI WOJEWÓDZCY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ:

q       PRZYGOTOWUJĄ PUBLICZNIE DOSTĘPNE WYKAZY, DOTYCZĄCE M.IN. DANYCH O SUBSTANCJACH NIEBEZPIECZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADACH NA TERENIE WO­JEWÓDZTWA, PRZYJĘTYCH RAPORTACH O BEZPIECZEŃSTWIE, ZEWNĘTRZNYCH PLANACH RA­TOWNICZYCH, A TAKŻE UDOSTĘPNIAJĄ NA ŻĄDANIE W SIEDZIBIE KOMENDY WYŻEJ WY­MIENIONE DOKUMENTY,

q       OPRACOWUJĄ I UDOSTĘPNIAJĄ INSTRUKCJE O POSTĘPOWANIU NA WYPADEK WY­STĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ,

q       INFORMUJĄ O PRZYGOTOWYWANIU PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH PLANÓW OPERA­CYJNO - RATOWNICZYCH DLA ZAKŁADÓW O DUŻYM RYZYKU ORAZ O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZA­NIA UWAG I WNIOSKÓW, NASTĘPNIE DOKONAJĄ ICH ROZPATRZENIA I INFORMUJĄ O UWZGLĘDNIENIU LUB NIEUWZGLĘDNIENIU WRAZ Z UZASADNIENIEM.

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZDARZENIA NIEBEZPIECZNEGO Z POMOCĄ POSPIESZĄ JEDNOSTKI RATOWNICZE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻAR­NYCH LUB INNYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH ZORGANIZOWANE W KRAJOWYM SYSTEMIE RA­TOWNICZO - GAŚNICZYM. W CHWILI OBECNEJ W RAMACH WYMIENIONEGO SYSTEMU JEST DO DYSPOZYCJI NA TERENIE KRAJU SPECJALISTYCZNY POTENCJAŁ OKOŁO 500 JEDNOSTEK RATOWNICZO - GAŚNICZYCH PSP ORAZ 3000 JEDNOSTEK OSP PONADTO POMOCĄ SŁU­ŻĄ ZAKŁADOWE SŁUŻBY RATOWNICZE ORAZ KILKUSET SPECJALISTÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN BEZPIECZEŃSTWA, L ISTNIEJĄCY SYSTEM JEST STALE DOSKONALONY POPRZEZ WŁĄCZANIE W JEGO STRUKTURY NOWYCH PODMIOTÓW RATOWNICZYCH, NP. SZPITALI SPECJALISTYCZ­NYCH, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ITP.

 

REALIZUJĄC SWOJE ZADANIA PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
STARA SIĘ ZAGWARANTOWAĆ MOŻLIWIE MAKSYMALNE
STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA DLA KAŻ­DEGO MIESZKAŃCA
ORAZ JEGO RODZINY, A TAKŻE SŁUŻYĆ RADĄ KAŻDEMU
ZWRACAJĄCEMU SIĘ O POMOC W TYM ZAKRESIE.

 


 SPIS TREŚCI

 

ZAKŁADY CHEMICZNE POD NADZOREM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

WSZELKIE BŁĘDY W PROCESACH PRODUKCYJNYCH PROWADZIĆ MOGĄ DO ZAGROŻE­NIA ZDROWIA I ŻYCIA PRACOWNIKÓW I WSZYSTKICH KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W POBLIŻU ZA­KŁADÓW. DUŻE ZAKŁADY CHEMICZNE STWARZAJĄCE POTENCJALNE ZAGROŻENIE WYMA­GAJĄ STOSOWANIA SPECJALNYCH PROCEDUR UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAGWARANTOWANIE MAKSYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM PRACUJĄCYM NA TERENIE ZAKŁADU.

ZAJMUJĄ SIĘ TYM PO URUCHOMIENIU PRODUKCJI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAKŁA­DOWE SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. WSZYSCY PRACOWNICY SĄ SYSTE­MATYCZNIE SZKOLENI. STAN INSTALACJI MAGAZYNOWANIA CHEMIKALIÓW I PROCES PRODUKCJI JEST MONITOROWANY W SPOSÓB CIĄGŁY Z WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII. PONIEWAŻ NAJSŁABSZYM ELEMENTEM WSZYSTKICH, NAWET NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW, JEST CZŁOWIEK, SYSTEM KONTROLI I NADZORU MUSI TO UWZGLĘDNIAĆ. ABY ZAGWARANTOWAĆ MAKSIMUM BEZPIECZEŃSTWA OPRÓCZ INNYCH SŁUŻB, INTENSYWNE DZIAŁANIA PODEJMUJE PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY SZCZEGÓLNIE SPRAWDZAJĄC WARUNKI PRACY. NADZÓR I KONTROLA W ZAPOBIEGANIU WIELKIM ZAGROŻENIOM SĄ ZADANIEM PRIORYTETOWYM INSPEKCJI.

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY JEST PODLEGŁYM SEJMOWI ORGANEM NADZORU I KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY.

 

KONTROLE W ZAKŁADACH CHEMICZNYCH PROWADZONE PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEK­CJĘ PRACY DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ:

n    IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ;

n    STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI;

n    WYMAGAŃ EKSPLOATACYJNYCH;

n    PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY.

n    ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM STANOM AWARYJNYM.

 

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY JEST WAŻNYM ELEMENTEM SYSTEMU DBANIA O TO, ABY ZAKŁADY PRACY POTENCJALNIE SPRAWIAJĄCE DUŻE ZAGROŻENIE BYŁY BEZPIECZNE NIE TYLKO DLA PRACOWNIKÓW, ALE I OKOLICZNYCH MIESZKAŃCÓW.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY STARA SIĘ BYĆ ŻYCZLIWYM DORADCĄ, ABY PRACO­DAWCY MOGLI SPROSTAĆ WSZELKIM WYMOGOM WYNIKAJĄCYM Z KODEKSU PRACY I IN­NYCH SZCZEGÓŁOWYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

NIE WOLNO JEDNAK ZAPOMINAĆ, ŻE PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY DLA ZACHOWA­NIA PRAWORZĄDNOŚCI W STOSUNKACH PRACY MA W DYSPOZYCJI I STOSUJE ŚRODKI PRZY­MUSU. MOŻE WYDAWAĆ NAKAZY I KIEROWAĆ WNIOSKI O USUNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWO­ŚCI POWODUJĄCYCH ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA PRACOWNIKÓW DO ZAPRZESTA­NIA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU WŁĄCZNIE. POSIADA W SWOIM ARSENALE ŚRODKI REPRESJI W POSTACI MANDATÓW A NAWET SKIEROWANIA SPRAWY DO ROZPATRZENIA PRZEZ SĄD.

JEŻELI COKOLWIEK CIĘ NIEPOKOI, PODEJRZEWASZ, ŻE PRAWO PRACY JEST ŁAMANE, LUB CZUJESZ SIĘ ZAGROŻONY SĄSIEDZTWEM DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO LUB W NIM PRACUJESZ, MOŻESZ OSOBIŚCIE LUB ANONIMOWO ZGŁOSIĆ SWOJE WĄTPLIWOŚCI DO OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W MIEŚCIE WOJEWÓDZKIM LUB NAJBLIŻSZEGO BIU­RA TERENOWEGO.

 

 

 


 SPIS TREŚCI

 

OGÓLNE PROCEDURY ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU ALARMU

ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMU O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODO­WISKA:

1. NIE ZBLIŻAJ SIĘ DO REJONU KATASTROFY.

 

2. PRZEBYWAJĄC NA TERENIE OTWARTYM:

n    OPUŚĆ ZAGROŻONY REJON,

n    POSTĘPUJ ZGODNIE Z POLECENIAMI ZAWARTY­MI W KOMUNIKATACH RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RUCHOME ŚRODKI NAGŁA­ŚNIAJĄCE.

 

3. PRZEBYWAJĄC W POMIESZCZENIU:

n    WŁĄCZ ODBIORNIK RADIOWY LUB TELEWIZYJNY NA CZĘSTOTLIWOŚCI STACJI LOKALNEJ,

n    WYSŁUCHAJ NADANYCH KOMUNIKATÓW I ZA­SAD POSTĘPOWANIA W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI,

n    BEZWZGLĘDNIE WYKONUJ PRZEKAZANE POLECENIA.

 

ALARM O SKAŻENIACH

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMU O SKAŻENIACH:

1. PRZEBYWAJĄC W TERENIE OTWARTYM:

n    ZWRÓĆ UWAGĘ NA KIERUNEK WIATRU,

n    OPUŚĆ ZAGROŻONY TEREN PROSTOPADLE DO KIERUNKU WIATRU.

2. PRZEBYWAJĄC W POMIESZCZENIACH:

n    WŁĄCZ ODBIORNIK RADIOWY LUB TELEWIZYJNY NA PASMO LOKALNEJ STACJI I STOSUJ SIĘ ŚCIŚLE DO POLECEŃ WYDANYCH PRZEZ WŁADZE LOKALNE LUB SŁUŻBY RATOWNICZE,

n    USZCZELNIJ OTWORY OKIENNE I WENTYLACYJNE ORAZ DRZWI MOKRYM PAPIEREM, TKANINĄ LUB OKLEJ TAŚMĄ,

n    CHROŃ DROGI ODDECHOWE. WYKONAJ FILTR OCHRONNY Z DOSTĘPNYCH MATERIA­ŁÓW (ZWILŻONA W WODZIE LUB W WODNYM ROZTWORZE SODY OCZYSZCZONEJ CHUSTECZ­KA, TAMPON, RĘCZNIK, SZALIK ITP.),

n    POZOSTAŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU - JEŻELI ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO SKAŻE­NIA CHLOREM UDAJ SIĘ NA WYŻSZE KONDYGNACJE BUDYNKU. W PRZYPADKU AMONIA­KU NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ DO POMIESZCZEŃ NA NIŻSZYCH KONDYGNACJACH.

 


 SPIS TREŚCI

 

PAMIĘTAJ!

NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ UWOLNIENIA NIEBEZ­PIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH SĄ:

n    AWARIE W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH,

n    ROZSZCZELNIENIA RUROCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH,

n    WYPADKI CYSTERN KOLEJOWYCH ORAZ SAMOCHODOWYCH.

 

ZAPOBIEGAWCZO ZADBAJ, ABY W TWOIM DOMU ZAWSZE ZNAJDOWAŁY SIĘ PRZED­MIOTY NIEZBĘDNE DLA CIEBIE, TWOICH BLISKICH I PODOPIECZNYCH W PRZYPADKU WY­STĄPIENIA ZDARZENIA NIEBEZPIECZNEGO:

n    RADIOODBIORNIK ZASILANY BATERIAMI,

n    LATARKI, ZAPASOWE BATERIE,

n    SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH,

n    APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY,

n    GAŚNICA.

W PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA DODATKOWO:

n    ŻYWNOŚĆ NA OKRES 3-5 DNI,

n    WODA W ILOŚCI 5 LITRÓW NA OSOBĘ NA OKRES 3-5 DNI,

n    ŚRODKI HIGIENY,

n    ODZIEŻ I RZECZY DO SPANIA.

JAK POWINIENEŚ SIĘ ZACHOWYWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA?

n    DZIAŁAJ SZYBKO, BEZ PANIKI.

n    CAŁY CZAS SŁUCHAJ KOMUNIKATÓW RADIOWYCH LUB TELEWIZYJNYCH.

n    UDZIELAJ POMOCY POTRZEBUJĄCYM.

n    UMIEJĘTNIE KORZYSTAJ Z ZAPASÓW.

n    SŁUCHAJ POLECEŃ UPRAWNIONYCH DO KIEROWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (STRAŻ POŻARNA, POLICJA, SŁUŻBY RATOWNICZE).

n    W RAZIE KONIECZNOŚCI OPUŚĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

n    ZABEZPIECZ SWOJE MIENIE.

 

ZASADY OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE

 


 

RODZAJ ALARMU

SPOSÓB OGŁASZANIA
ALARMU

SPOSÓB ODWOŁYWANIA
ALARMU

ZA POMOCĄ
SYREN

PRZY POMOCY ROZGŁOŚNI RADIOWYCH ORAZ OŚRODKÓW TELEWIZJI I RADIOFONII PRZEWODOWEJ

ZA POMOCĄ
SYREN

PRZY POMOCY ROZGŁOŚNI RADIOWYCH ORAZ OŚRODKÓW TELEWIZJI I RADIOFONII PRZEWODOWEJ

ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

DŹWIĘK CIĄGŁY TRWAJĄCY 3 MINUTY

POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDZ SŁOWNA INFORMACJI O ZAGROŻENIU I SPOSOBIE POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW

DŹWIĘK CIĄGŁY TRWAJĄCY 3 MINUTY

POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDZ SŁOWNA UWAGA ! UWAGA ! ODWOŁUJĘ ALARM O KLĘSKACH DLA …………………..

ALARM POWIETRZNY

DŹWIĘK MODULOWANY TRWAJĄCY 3 MINUTY

POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDZ SŁOWNA UWAGA ! UWAGA ! OGŁASZAM ALARM POWIETRZNY DLA …………………..

DŹWIĘK CIĄGŁY TRWAJĄCY 3 MINUTY

POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDZ SŁOWNA UWAGA ! UWAGA ! ODWOŁUJĘ ALARM POWIETRZNY DLA …………………..

ALARM O SKAŻENIACH

DŹWIĘKI TRWAJĄCE 10 SEKUND POWTARZANE PRZEZ 3 MINUTY; CZAS TRWANIA PRZERW MIĘDZY DŹWIĘKAMI 25-30 SEKUND

POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDZ SŁOWNA UWAGA ! UWAGA ! OGŁASZAM ALARM O SKAŻENIACH DLA …………………..

DŹWIĘK CIĄGŁY TRWAJĄCY 3 MINUTY

POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDZ SŁOWNA UWAGA ! UWAGA ! ODWOŁUJĘ ALARM O SKAŻENIACH DLA …………………..

UPRZEDZENIE O SKAŻENIACH

 

POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDZ SŁOWNA UWAGA ! UWAGA ! OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ (PODAĆ OBSZAR) MOŻE NASTĄPIĆ SKAŻENIE (PODAĆ KIERUNEK)

DŹWIĘK CIĄGŁY TRWAJĄCY 3 MINUTY

POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDZ SŁOWNA UWAGA ! UWAGA ! ODWOŁUJĘ UPRZEDZENIE (PODAĆ RODZAJ) DLA …………………….

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIEM

 

FORMĘ I TREŚĆ KOMUNIKATU UPRZEDZENIA O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIA USTALAJĄ ORGANY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

 

 

 SPIS TREŚCI

 


 

PIERWSZA POMOC

 

WŁAŚNIE TY MOŻESZ KOMUŚ URATOWAĆ ŻYCIE !

 

ISTNIEJE WIELE PRZYPADKÓW, KTÓRE WYMAGAJĄ OD NAS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W TAKIEJ SYTUACJI PRZEDE WSZYSTKIM ZACHOWAJ SPOKÓJ! WEZWIJ NATYCHMIAST POMOC ORAZ POGOTOWIE RATUNKOWE

 

POGOTOWIE RATUNKOWE

DZWOŃ

999

STRAŻ POŻARNA

DZWOŃ

998

POLICJA

DZWOŃ

997

DZWOŃ Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO POD NUMER 112

 

RATUJ POSZKODOWANEMU ŻYCIE! UŁÓŻ GO W POZYCJI BEZPIECZNEJ. ZORIENTUJ SIĘ, CZY POSZKODOWANY JEST PRZYTOMNY, CZY ODDYCHA, CZY MA WYCZUWALNE TĘTNO NA TĘTNICACH SZYJNYCH I PODEJMIJ ODPOWIEDNIE CZYNNOŚCI. W ZALEŻNOŚCI OD RODZA­JU ZDARZENIA OCEŃ, CZY POSZKODOWANY MOŻE MIEĆ USZKODZONY KRĘGOSŁUP. JE­ŚLI TAK, PAMIĘTAJ, ŻE NIE WOLNO POSZKODOWANEGO PODNOSIĆ. W SYTUACJACH BEZPOŚREDNIO ZAGRAŻAJĄ­CYCH ŻYCIU STARAJ SIĘ POSZKODOWANEGO ODCIĄGNĄĆ W BEZPIECZNE MIEJSCE, ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ABY GŁOWA I KRĘGOSŁUP NIE ZMIENIAŁY POŁOŻENIA WZGLĘDEM SIEBIE.

 

NIE OPUSZCZAJ OSOBY POSZKODOWANEJ.

JEŚLI SYTUACJA TEGO WYMAGA ZABEZPIECZ MIEJSCE WYPADKU.

 

UKŁADANIE W POZYCJI BOCZNEJ BEZPIECZNEJ.

PRZED UŁOŻENIEM OSOBY NIEPRZYTOMNEJ NA BOKU W POZYCJI BEZPIECZNEJ, NALEŻY WYKLUCZYĆ URAZ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO. MOŻNA TO USTALIĆ WEDŁUG PRZYCZYNY WYPADKU.

 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE PIERWSZEJ POMOCY

 SPIS TREŚCI

 

SPRAWDZENIE PRZYTOMNOŚCI

BADANIE ODDECHU.

ODCHYL GŁOWĘ NIEPRZYTOMNEGO DO TYŁU, PODTRZYMAJ ŻU­CHWĘ, SPRAWDŹ, CZY SŁYSZYSZ, CZUJESZ WYDECH OSOBY POSZKODOWANEJ. ZAOBSER­WUJ, CZY SĄ WIDOCZNE RUCHY ODDECHOWE KLATKI PIERSIOWEJ I BRZUCHA. NIE KORZYSTAJ Z POMOCY PIÓRKA, LUSTERKA LUB SZKŁA, BO MOGĄ DAĆ FAŁSZYWY WYNIK.

BADANIE TĘTNA (PULS).

SPRAWDŹ OBECNOŚĆ TĘTNA NA TĘTNICACH SZYJNYCH. CZTEREMA ZŁOŻONYMI PALCAMI, NA PRZEDNIEJ POWIERZCHNI SZYI, PO OBU STRONACH KRTANI SYMETRYCZNIE. TĘTNO NALEŻY BADAĆ PO KAŻ­DEJ STRONIE OSOBNO. JEŻELI MASZ KŁOPOTY Z LOKALIZACJĄ MIEJSCA, PORÓWNAJ U SIEBIE.

BRAK TĘTNA (PULSU) ZATRZYMANE KRĄŻE­NIE KRWI.

MASZ 4 MINUTY NA URATOWANIE MÓZGU PRZED NIEDOTLENIENIEM. W TYM CZASIE ŻADNA SŁUŻBA RATOWNICZA NIE PRZYBĘDZIE NA MIEJSCE ZDARZENIA.

 

W TYM MOMENCIE TWOJA POMOC JEST JEDYNĄ SZANSĄ DLA POSZKODOWANEGO

 

NIEZWŁOCZNIE ROZPOCZNIJ PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RATUNKOWE.

n    SZTUCZNE ODDYCHANIE TECHNIKĄ „USTA-USTA" (10-20 ODDECHÓW NA MINUTĘ),

n    MASAŻ POŚREDNI SERCA (80-100 UCIŚNIĘĆ NA MINUTĘ) W RYTMIE 15 UCISKÓW SERCA NA 2 ODDECHY „USTA-USTA".

 

MASAŻ POŚREDNI SERCA.

UŁÓŻ POSZKODO­WANEGO NA TWARDYM PODŁOŻU. UNIEŚ MU WYSOKO NOGI, OPIERAJĄC JE NP. O KRZESŁO. ODSŁOŃ KLATKĘ PIERSIOWĄ, OPRZYJ DŁONIE NA DOLNEJ POŁOWIE MOST­KA, 2 - 3 CM OD KĄTA PODŻEBROWEGO.

NIE ODRYWAJĄC DŁONI UCISKAJ RYTMICZNIE NA GŁĘ­BOKOŚĆ 3 - 5 CM Z CZĘSTOŚCIĄ 80-100 UCIŚNIĘĆ NA MINUTĘ. UCISK DO ROZLUŹNIENIA WYKONUJ JAK 1:1. CO 15 UCIŚNIĘĆ SERCA WYKONUJ POSZKODOWANEMU 2 SZTUCZNE  ODDE­CHY. DZIAŁANIA RA­TOWNICZE KONTYNU­UJ DO CZASU PRZY­BYCIA LEKARZA.

 

JEŻELI TĘTNO JEST WYCZUWALNE ZASTOSUJ SZTUCZNE ODDYCHANIE „USTA -USTA". OCZYŚĆ JAMĘ USTNĄ Z EWENTUALNYCH CIAŁ OBCYCH (RÓWNIEŻ PROTEZ ZĘBO­WYCH). W TYM CELU ODCHYL GŁOWĘ NA BOK, OTWÓRZ USTA I DWOMA PALCAMI WYGARNIJ ZAWARTOŚĆ NA ZE­WNĄTRZ. WSKAZANE JEST UPRZEDNIE WŁOŻENIE RĘKAWI­CZEK OCHRONNYCH. NIE WOLNO STOSOWAĆ ŻADNYCH NARZĘDZI.

UDROŻNIJ GÓRNE DROGI ODDECHOWE, PODCIĄGAJĄC ŻUCHWĘ DO PRZODU I ODCHYLAJĄC GŁOWĘ NIEPRZYTOM­NEGO DO TYŁU AŻ BRODA ZNAJDZIE SIĘ WYŻEJ NIŻ NOS. MOŻNA PODŁOŻYĆ NIEWIELKI WAŁEK Z UBRANIA POD KARK. O ILE TO MOŻLIWE KORZYSTAJ Z „MASECZEK JEDNO­RAZOWYCH" DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA.

ZACIŚNIJ NOS POSZKODOWANEGO, WEŹ GŁĘBOKI WDECH, PRZYŁÓŻ USTA DO UST POSZKODOWANEGO I WDMUCHNIJ POWIETRZE TAK, ABY UNIOSŁA SIĘ JEGO KLAT­KA PIERSIOWA. RÓB PRZERWĘ NA WYDECH. POWTARZAJ CZYNNOŚĆ Z CZĘSTOŚCIĄ 10-20 ODDECHÓW NA MINUTĘ.

 


 SPIS TREŚCI

 

UKŁADANIE W POZYCJI BOCZNEJ BEZPIECZNEJ.

 

U LEŻĄCEGO NA PLECACH ZEGNIJ NOGĘ W KOLA­NIE. POSŁUGUJĄC SIĘ NOGĄ JAK DŹWIGNIĄ ODCHYL BIODRO. POD POŚLADEK I PLECY WSUŃ RAMIĘ I DŁOŃ. CHWYĆ ZA DRUGIE RAMIĘ I BIODRO I OBRÓĆ POSZKODOWANEGO NA BOK. U LEŻĄCEGO NA BOKU, „DOLNE" RAMIĘ WYSUŃ ZA PLECY. W TEN SPOSÓB USTABILIZUJESZ POZYCJĘ CIAŁA. ODCHYL GŁOWĘ, I PODŁÓŻ POD TWARZ DŁOŃ „GÓRNEJ" RĘKI. NIE POZO­STAWIAJ POSZKODOWANEGO BEZ OPIEKI. CHROŃ GO PRZED WYCHŁODZENIEM. KONTROLUJ TĘTNO I ODDY­CHANIE. CO 1 - 2 GODZINY OBRACAJ DELIKATNIE NA DRUGI BOK.

URAZY GŁOWY I KLATKI PIERSIOWEJ.

OSOBĘ PRZYTOMNĄ Z RANĄ GŁOWY UŁÓŻ W POZYCJI PÓŁSIEDZĄCEJ POD­PARTEJ. RANĘ OSŁOŃ JAŁOWĄ GAZĄ. NIE WOLNO UCISKAĆ RANY, PONIEWAŻ GROZI TO USZKODZENIEM MÓZGU.

OSOBĘ Z RANĄ KLATKI PIERSIOWEJ UŁÓŻ W POZYCJI PÓŁSIEDZĄ­CEJ PODPARTEJ. RANĘ PRZYKRYJ JAŁOWĄ GAZĄ I UCIŚNIJ. OPATRU­NEK DODATKOWO PRZYKRYJ FOLIĄ, KTÓREJ BRZEGI DOKŁADNIE USZCZELNIJ PLASTREM. ZAPOBIEGA TO EWENTUALNEJ ODMIE OPŁUCNOWEJ.

URAZY BRZUCHA.

POSZKODOWANEGO Z RA­NĄ BRZUCHA UŁÓŻ NA PLE­CACH, Z NIEZNACZNIE UGIĘ­TYMI NOGAMI, ABY ZMNIEJ­SZYĆ NAPIĘCIE MIĘŚNI ŚCIA­NY BRZUCHA, RANĘ PRZYKRYJ DUŻYM JAŁOWYM OPATRUNKIEM Z GAZY LUB CHUSTY TRÓJ­KĄTNEJ. NIE NALEŻY UCISKAĆ RANY, NAWET GDYBY DOSZŁO DO WYTRZEWIENIA.

URAZY

BRZUCH

WSTRZĄS

ZŁAMANIE
KOŃCZYN

KRĘGOSŁUP

WSTRZĄS.

POSZKODOWANEGO WE WSTRZĄSIE NIGDY NIE POZOSTAWIAJ BEZ OPIEKI. CHROŃ GO PRZED UTRATĄ CIEPŁA; OKRYJ KOCEM LUB FOLIĄ TERMOIZOLACYJNĄ NRC. ABY POPRAWIĆ KRĄŻENIE KRWI UNIEŚ MU WYŻEJ NOGI.

OPATRYWANIE ZWICHNIĘĆ I ZŁAMAŃ.

ZŁAMANĄ KOŃCZYNĘ GÓRNĄ NALEŻY UNIERUCHOMIĆ PRZYWIĄZUJĄC JĄ DO KLATKI PIERSIOWEJ NP. POŁĄ BLUZY, KOSZULI. ZŁAMANĄ NOGĘ NALEŻY UNIERUCHOMIĆ WIĄŻĄC Z DRUGĄ ZDROWĄ NOGĄ ZA POMOCĄ BANDAŻA LUB CHUSTY.

URAZ KRĘGOSŁUPA.

PODEJRZEWAJĄC ZŁAMANIE KRĘGOSŁUPA UNIKAJ PRZENOSZENIA POSZKODOWANEGO. USTABILIZUJ GŁOWĘ WAŁKAMI Z UBRANIA. NOGI ZWIĄŻ RAZEM ZE SOBĄ. PAMIĘTAJ, ŻE O ILE TO MOŻLIWE, TRANSPORT POSZKODOWANEGO POWINIEN SIĘ ODBYWAĆ PO USZTYW­NIENIU KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO KOŁNIERZEM USZTYWNIAJĄCYM.

OPATRYWANIE RANY URAZOWEJ.

ZRANIONĄ KOŃCZYNĘ POWINIENEŚ UNIEŚĆ POWYŻEJ POZIOMU SERCA. RANĘ POWINIENEŚ UCISNĄĆ OPATRUNKIEM Z GA­ZY TAK, ABY ZATAMOWAĆ KRWOTOK. PAMIĘ­TAJ O UŻYWANIU RĘKAWICZEK OCHRONNYCH. OPATRUNEK Z GAZY SILNIE PRZYWIĄŻ BAN­DAŻEM LUB CHUSTĄ TRÓJKĄTNĄ. JEŻELI OPA­TRUNEK PRZEKRWAWIA, NA PIERWSZĄ WAR­STWĘ MOŻESZ PRZYŁOŻYĆ WAŁEK Z BANDA­ŻA LUB GAZY I SILNIE DOWIĄZAĆ NASTĘP­NYM BANDAŻEM.

CIAŁO OBCE W RANIE.

JEŻELI W RANIE UTKWIŁ JAKIŚ KAWAŁEK METALU, DREWNA, SZKŁA (CIAŁO OBCE), NIE WYCIĄGAJ ANI NIE WYRYWAJ GO Z RANY. OSTRZE, NA KTÓRYM OBKURCZYŁY SIĘ MIĘŚNIE, MOŻE TKWIĆ POMIĘDZY NACZYNIAMI KRWIONOŚNYMI I NERWAMI. WYRYWANIE GO GROZI SILNYM KRWOTOKIEM I USZKODZE­NIEM NERWÓW. WOKÓŁ CIAŁA OBCEGO UŁÓŻ GAZĘ JAŁOWĄ, ROLKI BANDAŻA, TAK ABY STA­BILIZOWAĆ, A NIE PRZEMIESZCZAĆ GO W RA­NIE. DOCISKAJĄC BRZEGI RANY ZATAMUJ KRWOTOK. OPATRUNEK Z GAZY UMOCUJ DE­LIKATNIE BANDAŻEM LUB CHUSTĄ TRÓJKĄTNĄ. STABILIZUJ ZRANIONĄ CZĘŚĆ CIAŁA.

AMPUTACJA URAZOWA.

W RAZIE AMPUTACJI URAZOWEJ ZACHO­WAJ SPOKÓJ. UNIEŚ ZRANIONĄ KOŃCZYNĘ WYŻEJ POZIOMU SERCA. PONIŻEJ RANY ZACI-ŚNIJ OPASKĘ UCISKOWĄ Z TAŚMY, CHUSTY TRÓJKĄTNEJ. NA RANĘ POŁÓŻ GRUBY OPATRU­NEK Z GAZY STERYLNEJ I MOCNO DOCIŚNIJ BANDAŻEM. OPASKĘ UCISKOWĄ POWINIENEŚ ROZLUŹNIAĆ RAZ NA GODZINĘ, ŻEBY NIE DO­SZŁO DO MARTWICY TKANEK. AMPUTOWANE CZĘŚCI CIAŁA UMIEŚĆ W PLASTIKOWYM WOR­KU, A TEN W NASTĘPNYM WORKU Z WODĄ Z LODEM. TAK ZABEZPIECZONE CZĘŚCI CIAŁA BYĆ MOŻE UDA SIĘ JESZCZE REPLANTOWAĆ.

OPARZENIA TERMICZNE.

n    PŁONĄCĄ ODZIEŻ NALEŻY UGASIĆ WODĄ LUB KOCEM GAŚNICZYM.

n    OPARZENIA NATYCHMIAST SCHŁODZIĆ ZIMNĄ WODĄ.

n    NIE DOTYKAĆ PALCAMI RAN POWSTAŁYCH W WYNIKU POPARZENIA.

n    NIE STOSOWAĆ ŻADNYCH MAŚCI, ŻELÓW, OLEJÓW, ZASYPEK.

n    NIE PRZEKŁUWAĆ PĘCHERZY ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO INFEKCJI.

n    NADPALONE UBRANIE MOŻNA DELI­KATNIE USUNĄĆ TYLKO Z MIEJSC, GDZIE NIE PRZYLEGA ONO DO SKÓRY.

n    NIE OPATRYWAĆ OPARZEŃ TWARZY I OCZU (PO ŹLE ZROBIONYM OPATRUNKU MOGĄ POZOSTAĆ BLIZNY).

n    W RAZIE MNIEJSZYCH OPARZEŃ USZKODZONE CZĘŚCI CIAŁA ZANURZYĆ NA OKOŁO 15 MINUT DO ZIMNEJ WODY AŻ BÓL OSŁABNIE.

n    W PRZYPADKU WIĘKSZYCH OPA­RZEŃ NAŁOŻYĆ NA RANĘ POOPARZENIOWY STERYLNY OPATRUNEK.

n    JEŚLI POSZKODOWANY JEST PRZY­TOMNY DAJ MU DUŻO PŁYNÓW DO PICIA: OSŁODZONĄ HERBATĘ, SOK OWOCOWY, WO­DĘ Z 2 ŁYŻECZKAMI SOLI NA LITR.

n    OSOBY NIEPRZYTOMNE UŁOŻYĆ W POZYCJI BOCZNEJ BEZPIECZNEJ. NICZE­GO NIE PODAWAĆ DO PICIA.

PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

n    WYŁĄCZ PRĄD! JEŻELI NIE JEST TO MOŻLIWE, ODSUŃ POSZKODOWANEGO OD ŹRÓDŁA PRĄDU PRZY POMOCY PRZEDMIOTU NIE PRZEWODZĄCEGO PRĄD. MOŻE TO BYĆ KIJ, ZWINIĘTA GAZETA, BUTY NA GUMOWEJ PODESZWIE LUB ODCIĄGNIJ GO ZA ODZIEŻ. PRZEDMIOT TEN MUSI BYĆ SUCHY. NIGDY NIE DOTYKAJ POSZKODOWANEGO ZANIM NIE ODETNIESZ ŹRÓDŁA PRĄDU.

n    UDZIEL PIERWSZEJ POMOCY. SPRAWDŹ, CZY POSZKODOWANY JEST PRZYTOMNY, CZY ODDYCHA, CZY MA WYCZUWALNE TĘTNO. W ZALEŻNOŚCI OD STANU POSZKODOWA­NEGO PODEJMIJ CZYNNOŚCI RATUNKOWE.

 SPIS TREŚCI

 


 

JAK SIĘ ZACHOWAĆ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA?

AWARIE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

 

AWARIE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH WIĄŻĄ SIĘ ZAZWYCZAJ Z POŻARAMI, WYBU­CHAMI ORAZ UWOLNIENIAMI DO OTOCZENIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH. TE WYSTĘ­PUJĄC W POSTACI GAZÓW, PAR LUB CIECZY MOGĄ BYĆ PRZENOSZONE PRZEZ WIATR ORAZ WODĘ NA ZNACZNE ODLEGŁOŚCI, STANOWIĄC POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA LUDZI I ŚRODO­WISKA. W TAKICH SYTUACJACH NALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM CHRONIĆ SWOJE CIAŁO I DRO­GI ODDECHOWE PRZED BEZPOŚREDNIM KONTAKTEM Z NIMI.

DBAJĄC O WŁASNE I SWOICH BLISKICH BEZPIECZEŃSTWO POWINIENEŚ:

n    ZORIENTOWAĆ SIĘ CZY W POBLIŻU TWOJEGO DOMU ZNAJDUJE SIĘ ZAKŁAD PRZEMY­SŁOWY, DROGA, LUB TRASA KOLEJOWA PO KTÓREJ PRZEWOZI SIĘ MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE,

n    ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ O POSTĘPOWANIU MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WY­STĄPIENIA AWARII, W KTÓREJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE DOTYCZĄCE:

n       RODZAJÓW ZAGROŻEŃ MOŻLIWYCH DO WYSTĄPIENIA W TZW. ZAKŁADACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU LUB DUŻYM RYZYKU,

n       SPOSOBÓW POWIADAMIANIA I ALARMOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWYŻSZYCH ZAGROŻEŃ,

n       WYKAZU TELEFONÓW I ADRESÓW ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO - RATOWNICZYCH,

n       INNYCH INFORMACJI WAŻNYCH DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA.

n    W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI MOŻESZ UDAĆ SIĘ DO KOMENDY WO­JEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ LUB OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY POSIADA BAZĘ INFORMACJI O ZAGROŻENIACH ZEBRANĄ W WYNIKU BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ KONTROLNYCH ORAZ BADAŃ KATASTROF I WYPADKÓW KTÓ­RE WYDARZYŁY SIĘ W KONKRETNYM ZAKŁADZIE.

 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII CHEMICZNEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ Z UDZIAŁEM SUBSTANCJI NIEBEZ­PIECZNYCH ZACHOWUJ SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

n    OPUŚĆ ZAGROŻONY TEREN PROSTOPADLE DO KIERUNKU WIATRU.

n    JAK NAJSZYBCIEJ ZNAJDŹ SCHRONIENIE W BUDYNKU.

n    POZAMYKAJ I USZCZELNIJ DRZWI, OKNA I OTWORY WENTYLACYJNE (UŻYWAJ TAŚMY KLEJĄCEJ, MOKRYCH RĘCZNIKÓW LUB PRZEŚCIERADEŁ).

n    WYŁĄCZ URZĄDZENIA WENTYLACYJNE.

n    ODDYCHAJ PRZEZ MASECZKĘ WYKONANĄ Z GAZY, WATY, RĘCZNIKA ITP.

n    ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH POD­OPIECZNYCH, DZIECI, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZWIERZĄT DOMOWYCH.

n    W ZALEŻNOŚCI OD WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ UDAJ SIĘ NA WYŻSZE LUB NIŻSZE KONDYGNACJE BUDYNKU. W PRZYPADKU SUBSTANCJI CIĘŻSZYCH OD POWIETRZA TZW. „PEŁZAJĄCYCH", NP. CHLORU, BEZPIECZNIEJSZY BĘDZIESZ NA WYŻSZYCH KONDYGNACJACH. W PRZYPADKU SUBSTANCJI LŻEJ­SZYCH OD POWIETRZA, NP. AMONIAKU, BEZPIECZNIEJ­SZY BĘDZIESZ NA NIŻSZYCH KONDYGNACJACH.

n    WŁĄCZ RADIO LUB TELEWIZOR NA PASMO STACJI LOKALNEJ I STOSUJ SIĘ ŚCIŚLE DO PRZEKAZYWANYCH PO­LECEŃ I INSTRUKCJI.

n    SŁUCHAJ OGŁOSZEŃ PRZEKAZYWANYCH PRZEZ GŁOŚNIKI.

n    NIE PAL PAPIEROSÓW, WYGAŚ WSZYSTKIE ŹRÓDŁA OGNIA.

n    NIE JEDZ ŻYWNOŚCI I NIE PIJ PŁYNÓW, KTÓRE MOGŁYBY ULEC SKAŻENIU.

n    CZEKAJ NA ODWOŁANIE ALARMU O ZAGROŻENIU.

 SPIS TREŚCI

 

GŁÓWNE PRZYCZYNY AWARII PRZEMYSŁOWYCH

BŁĄD CZŁOWIEKA, W TYM W WYNIKU BRAKU SZKOLENIA ORAZ NIEWŁAŚCIWEGO PRZE­STRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

USZKODZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM BRAK WŁAŚCIWEJ KONSERWACJI.

 


 SPIS TREŚCI

 

POŻARY

W CZASIE POŻARÓW NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM DLA LUDZI SĄ DYM I TOKSYCZNE PRODUKTY SPALANIA, A NIE WYSOKIE TEMPERATURY. GŁÓWNE ZAGROŻENIA TO:

n    OGRANICZENIE ZASIĘGU WIDZIALNOŚCI, CO ZDECYDOWANIE UTRUDNIĆ MOŻE PRZEPROWADZENIE EWAKUACJI PRZEZ STRAŻ POŻARNĄ;

n    POWAŻNE TRUDNOŚCI Z ODDYCHANIEM;

n    WYTWORZENIE TOKSYCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA.

 

W KAŻDYM PRZYPADKU, GDY ZAUWAŻYSZ POŻAR NIEZWŁOCZNIE ZAALARMUJ

STRAŻ POŻARNĄ: TELEFON 998

DZWOŃ Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO POD NUMER 112

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE TWOJEGO DOMU LUB MIESZKANIA ZALEŻY GŁÓWNIE OD CIEBIE.

POSTĘPUJ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

n    UPEWNIJ SIĘ CZY NUMER TWOJEGO DO­MU JEST WIDOCZNY Z ULICY;

n    SPRAWDŹ CZY MASZ DOSTĘP DO SPRAW­NEJ GAŚNICY;

n    ROZWAŻ MOŻLIWOŚĆ NAD ZAINSTALOWA­NIEM CZUJEK PRZECIWPOŻAROWYCH I CZUJEK GAZU;

n    SPRAWDŹ, CZY MOŻNA SWO­BODNIE PORUSZAĆ SIĘ DROGĄ EWAKUACYJNĄ W TWOIM DOMU;

n    NIE UŻYWAJ ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ OGRZEWCZYCH USTAWIONYCH BEZPO­ŚREDNIO NA PODŁOŻU PALNYM. WYJĄTEK STANOWIĄ URZĄDZENIA EKSPLOATOWANE ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRODUCENTA. W ZAKŁADACH PRODUKCYJ­NYCH PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY SPRAWDZA, CZY MASZYNY I URZĄDZENIA MAJĄ WYMAGANE ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA;

n    W TRAKCIE EWAKUACJI Z BUDYNKU PODCZAS POŻARU, PRZE­MIESZCZAJ SIĘ MOŻLIWIE JAK NAJBLIŻEJ PODŁOGI ZE WZGLĘDU NA WYSOKIE TEMPERATURY PANUJĄCE W GÓRNYCH WARSTWACH PO­MIESZCZENIA.

ZAINSTALOWANIE DOMOWEJ CZUJKI POŻAROWEJ...

n    POZWOLI NA BARDZO WCZESNE WYKRYCIE NAWET NAJDROB­NIEJSZYCH CZĄSTEK DYMU POŻAROWEGO,

n    W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU I JEGO WYKRYCIA SPO­WODUJE BARDZO GŁOŚNY ALARM SŁYSZALNY W CAŁYM DOMU,

n    POZWOLI W RAZIE KONIECZNOŚCI NA WCZEŚNIEJSZE WEZWA­NIE STRAŻY POŻARNEJ I EWAKUACJĘ MIESZKAŃCÓW Z DOMU.

 

PAMIĘTAJ O TYM, ABY BARDZO UWAŻNIE I OSTROŻNIE OBCHO­DZIĆ SIĘ Z URZĄDZENIAMI I INSTALACJAMI GAZOWYMI, OGRZEW­CZYMI I ELEKTRYCZNYMI, GDYŻ WE­DŁUG STATYSTYK STRAŻY POŻARNEJ SĄ ONE NAJCZĘSTSZYMI PRZYCZY­NAMI POŻARÓW.

n    NIE WYKONUJ PROWIZORYCZ­NYCH POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH;

n    W PRZYPADKU KORZYSTANIA W KUCHNI Z BUTLI GAZOWEJ, NIE GRO­MADŹ ZAPASÓW GAZU;

n    PAMIĘTAJ O OKRESOWEJ KON­TROLI BUTLI NA GAZ PŁYNNY;

n    WSZELKIE CZYNNOŚCI ZWIĄ-^ ZANE Z ROZŁĄCZANIEM I PRZYŁĄCZA­NIEM URZĄDZEŃ GAZOWYCH DO SIE­CI MOŻE WYKONAĆ TYLKO SPECJALI­STA Z ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI.

 

POŻARY W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ZA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W BUDYN­KACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ODPOWIEDZIALNI SĄ ICH WŁAŚCI­CIELE LUB ZARZĄDCY. ICH OBOWIĄZKIEM JEST:

n    PRZESTRZEGANIE PRZECIWPOŻAROWYCH WYMAGAŃ BU­DOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH;

n    WYPOSAŻENIE BUDYNKU W SPRZĘT POŻARNICZY I RATOWNICZY ORAZ ŚRODKI GA­ŚNICZE;

n    ZAPEWNIENIE OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM W BUDYNKU MOŻLIWOŚCI EWAKUACJI;

n    W RAZIE ZAGROŻENIA PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA AKCJI RATOW­NICZEJ.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PAMIĘTAJ O TYM, ABY PO WEJŚCIU DO OBIEKTU UŻY­TECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZORIENTOWAĆ SIĘ GDZIE SĄ NAJBLIŻSZE WYJŚCIA EWAKUACYJNE.

W PRZYPADKU POŻARU POSTĘPUJ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

n    PRZEDE WSZYSTKIM ZACHOWAJ SPOKÓJ, PANIKA MOŻE DOPROWADZIĆ DO TRA­GICZNYCH SKUTKÓW,

n    BEZPOŚREDNIO PO USŁYSZENIU ALARMU O POŻARZE KIERUJ SIĘ DO NAJBLIŻSZEJ DROGI EWAKUACYJNEJ. WSZYSTKIE DROGI EWAKUACYJNE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SĄ OZNAKOWANE.

PODCZAS PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI Z BUDYNKU POSTĘPUJ ZGODNIE Z IN­STRUKCJAMI KIERUJĄCEGO DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI. JEŻELI MASZ JAKIEKOL­WIEK INFORMACJE MOGĄCE POMÓC SPRAWNEMU PRZEPROWADZENIU EWAKUACJI ORAZ EFEKTYWNEJ AKCJI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ, NATYCHMIAST PRZEKAŻ JE KIERU­JĄCEMU DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI!

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO GASZENIA POŻARU ZA POMOCĄ GAŚNICY ZAPOZNAJ SIĘ Z UMIESZCZONYM NA NIEJ OPISEM ZAWIERAJĄCYM INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ OKREŚLENIE RODZAJÓW MATERIAŁÓW PAL­NYCH, DO GASZENIA KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ UŻYTA. POSZCZEGÓLNE SYMBOLE LITEROWE OZNACZAJĄ:

A - DO GASZENIA POŻARÓW MATERIAŁÓW STAŁYCH, ZWYKLE POCHODZENIA ORGANICZNEGO (NP. WĘGIEL, DREWNO, PAPIER).

B - DO GASZENIA POŻARÓW CIECZY (NP. PALIWA) I MATERIAŁÓW STAŁYCH TOPIĄCYCH SIĘ (NP. PARAFINA).

C - DO GASZENIA POŻARÓW GAZÓW (NP. METAN, PROPAN - BUTAN).

D - DO GASZENIA POŻARÓW METALI (NP. SÓD, POTAS, MAGNEZ). ZWRÓĆ UWAGĘ NA INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ MOŻLIWOŚCI GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NA­PIĘCIEM! NIGDY NIE GAŚ WODĄ URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH POD NAPIĘCIEM ELEKTRYCZNYM!

 SPIS TREŚCI

 


 

ZASADY GASZENIA OGNIA ZA POMOCĄ PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

 

 

GAŚ OGIEŃ W KIERUNKU WIATRU (Z WIATREM).

 

PALĄCE SIĘ POWIERZCHNIE GAŚ ROZPOCZYNAJĄC OD BRZEGU.

 

POŻARY SUBSTANCJI KAPIĄCYCH I PŁYNNYCH GAŚ STRUMIENIEM SKIEROWANYM OD GÓRY DO DOŁU.

 

POŻARY ŚCIAN GAŚ STRUMIENIEM SKIEROWANYM OD DOŁU DO GÓRY.

 

STOSUJ WYSTARCZAJĄCĄ LICZBĘ GA­ŚNIC - NIGDY JEDNĄ PO DRUGIEJ.

 

 

ZWRACAJ UWAGĘ NA MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO ROZPALENIA SIĘ OGNIA.

 

 

NIGDY NIE WIESZAJ GAŚNIC PO ICH UŻYCIU NA STAŁE MIEJSCE. NAJPIERW NALEŻY ZLECIĆ ICH PO­NOWNE NAPEŁNIENIE.

 

 SPIS TREŚCI

 


 

JAK SIĘ ZACHOWAĆ?

n    JEŻELI POŻAR JEST MAŁY I WIESZ JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ GAŚNICĄ ORAZ ZNASZ PRZE­ZNACZENIE RÓŻNYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH, TO NATYCHMIAST PODEJMIJ DZIAŁANIE PO ZA­UWAŻENIU POŻARU. ZNAJDŹ GAŚNICĘ I SPRÓ­BUJ UGASIĆ OGIEŃ. NIE NARAŻAJ SWOJEGO ŻYCIA I ZDROWIA!

n    POWIADOM LUDZI OBECNYCH W BU­DYNKU O ZAISTNIENIU POŻARU;

n    UDZIEL NATYCHMIAST POMOCY OSO­BOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BEZPOŚREDNIM ZAGROŻENIU POŻARU;

n    PO OPUSZCZENIU OBJĘTEGO POŻAREM POMIESZCZENIA, JEŚLI TO MOŻLIWE ZAMKNIJ DRZWI, CO OGRANICZY NA JAKIŚ CZAS ROZPRZE­STRZENIANIE SIĘ POŻARU. KIERUJ SIĘ NATYCH­MIAST DO WYJŚCIA Z BUDYNKU;

n    W TRAKCIE EWAKUACJI UDZIEL POMOCY OSOBOM O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI PORUSZANIA SIĘ (DZIECIOM, OSOBOM STARSZYM, NIEWIDOMYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM ITP.).

 SPIS TREŚCI

 

 

 

TOKSYCZNE DZIAŁANIE DYMU PO KILKU SEKUNDACH MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ŚWIADOMOŚCI CZŁOWIEKA !

 


 SPIS TREŚCI

 

POŻARY LASÓW

POŻARY LASÓW STANOWIĄ POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA PRZEBYWAJĄCYCH TAM OSÓB, PONIEWAŻ ROZWIJAJĄ SIĘ Z WIELKĄ PRĘDKOŚCIĄ. SZCZEGÓLNIE GROŹNE SĄ POŻARY W OTOCZENIU ZAKŁADÓW. MOGĄ ONE ZAGRAŻAĆ INSTALACJOM PRZEMYSŁOWYM I TYM SAMYM DOPROWADZIĆ DO KATASTROFY.

W CELU UNIKNIĘCIA LUB OGRANICZENIA ILOŚCI POŻARÓW W LASACH I NA TERENACH PRZYLEŚNYCH:

n    PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERE­NACH LEŚNYCH;

n    NIE WYKONUJ CZYNNOŚCI MOGĄCYCH WYWOŁAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU W LASACH, NA TERENACH ŚRÓDLEŚNYCH, NA TERENACH ŁĄK, TORFOWISK I WRZOSOWISK ORAZ W ODLEGŁOŚCI 100 M OD GRANICY LASU;

n    MOŻESZ POSŁUGIWAĆ SIĘ OTWARTYM OGNIEM W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 100 M OD GRANICY LASU, TYLKO W MIEJSCACH WYZNACZONYCH LUB UZGODNIONYCH Z WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDCĄ LASU;

n    NIE PAL TYTONIU W LASACH I NA TERENACH ŚRÓDLEŚNYCH, ZA WYJĄTKIEM DRÓG UTWARDZONYCH I MIEJSC WYZNACZONYCH DO POBYTU LUDZI;

n    PRZESTRZEGAJ WSKAZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TABLIC INFORMACYJNO-OSTRZEGAW-CZYCH WYWIESZONYCH NA TERENACH LEŚNYCH;

n    PAMIĘTAJ, ŻE POSTÓJ SAMOCHODÓW NA DROGACH LEŚNYCH JEST DOZWOLONY WYŁĄCZNIE W MIEJSCACH OZNAKOWANYCH.

 

SILNE WIATRY

SILNE WIATRY I HURAGANY NAJGROŹNIEJSZĄ FORMĘ PRZYJMUJĄ W OKRESIE WIOSEN­NYM I JESIENNYM. POWODOWANE SĄ NAJCZĘŚCIEJ SZYBKO PRZEMIESZCZAJĄCYMI SIĘ NIŻAMI.

PRZED WYSTĄPIENIEM WICHURY NAJWAŻNIEJSZĄ RZECZĄ JEST, ABY UPEWNIĆ SIĘ, CZY WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY WIEDZĄ, JAK POSTĘPOWAĆ W CZASIE HU­RAGANU, JAK WYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I GAZOWE.

GDY MASZ PEWNOŚĆ, ŻE ZBLIŻA SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSTĄPIENIA SILNEGO WIATRU (WICHURY, HURAGANU):

n    SZUKAJ SCHRONIENIA W BUDYNKU,

n    WŁĄCZ RADIO NA BATERIĘ I SŁUCHAJ UWAŻNIE KOMUNIKATÓW O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA,

n    DOKŁADNIE ZAMOCUJ ELEMENTY MOGĄCE PODCZAS SILNEGO WIATRU ZOSTAĆ PRZENIESIONE, SPAŚĆ I WYRZĄDZIĆ SZKODY,

n    POZAMYKAJ WSZYSTKIE OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE DO BUDYNKÓW RÓWNIEŻ GO­SPODARCZYCH,

n    BEZ UZASADNIONEJ POTRZEBY NIE WYCHODŹ Z BUDYNKU,

n    WYŁĄCZ ODBIORNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, URZĄDZENIA GAZOWE, A NAJLEPIEJ GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU I GAZU. ZMINIMALIZUJE TO PRAWDOPODOBIEŃSTWO PO­WSTANIA POŻARU,

n    SKRYJ SIĘ W NAJNIŻSZYCH PARTIACH BUDYNKU Z DALA OD OKIEN I OSZKLONYCH DRZWI,

n    NIE PARKUJ I NIE ZATRZYMUJ POJAZDU POD TRAKCJAMI ELEKTRYCZNYMI, DRZEWA­MI LUB INNYMI OBIEKTAMI, POD KTÓRYMI MÓGŁBY ZOSTAĆ ZNISZCZONY LUB USZKODZO­NY NA SKUTEK ICH PRZEWRÓCENIA BĄDŹ UPADKU ODRYWANYCH OD NICH ELEMENTÓW,

n    JEŚLI PRZY DRODZE, KTÓRĄ PODRÓŻUJESZ, ROSNĄ DRZEWA, POSTARAJ SIĘ ZATRZY­MAĆ POJAZD W MIEJSCU OTWARTEJ PRZESTRZENI, WOLNYM OD UPADAJĄCYCH CZĘŚCI DRZEW I INNYCH OBIEKTÓW.

 

O WSZYSTKICH ZDARZENIACH PODCZAS SILNYCH WIATRÓW, MAJĄCYCH ISTOTNE ZNACZENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI INFORMUJ NATYCHMIAST STRAŻ POŻARNĄ, POLICJĘ, POGOTOWIE ENERGETYCZNE, GAZOWE, ITP.

 SPIS TREŚCI

 

WYPADKI NA OTWARTYCH ZBIORNIKACH WODNYCH

UMIEJĘTNOŚĆ PŁYWANIA JEST PODSTAWĄ BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE. SZCZEGÓL­NIE LATEM RZEKI, JEZIORA I INNE OTWARTE ZBIORNIKI WODNE KUSZĄ SWOIMI WALORAMI OCHŁODY, DOBREJ ZABAWY NA SŁOŃCU, PRZYJEMNEGO SPĘDZENIA CZASU.

ZAPAMIĘTAJ:

n    KORZYSTAJ Z PRZYJEMNOŚCI KĄPIELI NA OTWARTYCH ZBIORNIKACH WODNYCH NAJLEPIEJ POD OPIEKĄ RATOWNIKA,

n    DO WODY WCHODŹ W MIEJSCACH OZNAKOWANYCH JAKO KĄPIELISKO,

n    JEŚLI MASZ ZAMIAR WEJŚĆ DO WODY RÓB TO W OBECNOŚCI INNEJ OSOBY,

n    NIE SKACZ DO WODY W MIEJSCACH NIEZNANYCH I NIESPRAWDZONYCH, JEDYNIE W MIEJSCACH DO TEGO WYZNACZONYCH,

n    NIE WCHODŹ DO WODY ZMĘCZONY,

n    ZWRACAJ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TO CO ROBIĄ DZIECI I TWOI PODOPIECZNI,

n    NIE LEKCEWAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH O STANIE WODY I KĄPIELISKA.

 

JEŚLI UŻYWASZ SPRZĘTU WODNEGO PAMIĘTAJ:

n    O KONIECZNYM WYPOSAŻENIU KAŻDEGO STATKU WODNEGO, BEZ WZGLĘDU NA JEGO WIELKOŚĆ, W NASTĘPUJĄCY SPRZĘT:

n       KAMIZELKI RATUNKOWE DLA WSZYSTKICH OSÓB NA POKŁADZIE,

n       WIOSŁA LUB PAGAJE,

n       KOTWICĘ I LINĘ,

n       WYPOSAŻENIE ZAPOBIEGAWCZE (POMPA, CZERPAK LUB WIADRO),

n       GAŚNICĘ,

n       GWIZDEK BY W RAZIE POTRZEBY MÓC WZYWAĆ POMOCY,

n    Z GÓRY ZAPLANUJ TRASĘ JAKĄ CHCESZ PRZEBYĆ,

n    UŻYWAJ ŚWIATEŁ W CZASIE NOCNEGO PŁYWANIA,

n    W ZALEŻNOŚCI OD POGODY ZABEZPIECZ SIĘ W ODPOWIEDNIE UBRANIE.

 

 

JEŻELI WIESZ O TYM, ŻE NASTĄPIŁO SKAŻENIE CHEMICZNE POWIETRZA NIE WCHODŹ DO RZEKI LUB JEZIORA!

 SPIS TREŚCI

 

KTOŚ TONIE!

n    WEZWIJ POMOC,

n    RZUĆ TONĄCEMU PRZEDMIOT UMOŻLIWIAJĄCY UTRZYMANIE SIĘ NA WODZIE,

n    JEŚLI POTRAFISZ, IDŹ TONĄCEMU NA RATUNEK ZABIERAJĄC ZE SOBĄ PRZEDMIOT UŁATWIAJĄCY UTRZYMYWANIE SIĘ NA WODZIE,

n    PAMIĘTAJ, ŻEBY PODPŁYWAĆ DO TONĄCEGO OD TYŁU UNIEMOŻLIWIAJĄC MU CHWYTY, KTÓRE MOGŁYBY OGRANICZYĆ TWOJE RUCHY,

n    NIEPRZYTOMNEMU UDZIEL PIERWSZEJ POMOCY,

n    JEŚLI NIE POTRAFISZ RATOWAĆ TONĄCEJ OSOBY ZAPAMIĘTAJ MIEJSCE, W KTÓRYM ZNIKNĘŁA POD POWIERZCHNIĄ WODY, BY WSKAZAĆ TO MIEJSCE RATOWNIKOM.

 

 

JEŚLI ZAUWAŻYŁEŚ WYPADEK NA WODZIE, W WYNIKU KTÓREGO ZAGROŻONE JEST ŻYCIE LUDZKIE, ALARMUJ SŁUŻBY RATOWNICZE.

            STRAŻ POŻARNA      TEL. 998

            POGOTOWIE                        TEL. 999

            POLICJA                    TEL. 997

 SPIS TREŚCI

 

ZIMĄ.

ZAWSZE! CHCĄC WEJŚĆ NA POKRYTY LODEM ZBIORNIK WODNY WEŹ POD UWAGĘ MOŻLIWOŚĆ ZAŁAMANIA SIĘ LODU POD TOBĄ.

WCHODZĄC NA POKRYTY LODEM AKWEN ASEKURUJ SIĘ KRÓTKIMI PAŁKAMI WYPOSAŻONYMI W METALOWE KRÓTKIE SZPIKULCE LUB TYCZKĄ NIESIONĄ POZIOMO.

W PRZYPADKU ZAŁAMANIA SIĘ LODU PRZYBORY TE POMOGĄ UTRZYMAĆ SIĘ NA PO­WIERZCHNI. PAMIĘTAJ O GWIZDKU, KTÓREGO MOŻESZ UŻYĆ W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA.

JEŚLI LÓD SIĘ POD TOBĄ ZAŁAMIE POSTĘPUJ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

n    NIE WYKONUJ GWAŁTOWNYCH RUCHÓW.

n    NATYCHMIAST WOŁAJ O POMOC. JEŚLI MASZ - UŻYJ GWIZDKA.

n    SPRÓBUJ WYDOSTAĆ SIĘ NA LÓD W KIERUNKU Z KTÓREGO PRZYSZEDŁEŚ. W TYM CELU ZAŁAMUJ PRZED SOBĄ LÓD TAK DALEKO JAK BĘDZIE TO MOŻLIWE. JEŚLI LÓD NIE BĘDZIE SIĘ JUŻ ZAŁAMYWAŁ WYDOSTAŃ SIĘ NA NIEGO.

n    PO LODZIE PORUSZAJ SIĘ CZOŁGAJĄC, A W MIARĘ JAK LÓD BĘDZIE GRUBSZY NA CZWORAKACH.

n    ZNAJDŹ CIEPŁE SCHRONIENIE NAJSZYBCIEJ JAK TO JEST MOŻLIWE.

n    JEŚLI NIE MOŻESZ WYDOSTAĆ SIĘ NA LÓD, WOŁAJĄC O POMOC POZOSTAŃ NIERUCHOMY. OGRANICZYSZ W TEN SPOSÓB STRATY CIEPŁA Z ORGANIZMU.

 

JEŚLI ZAUWAŻYŁEŚ, ŻE POD KIMŚ ZAŁAMAŁ SIĘ LÓD:

n    ALARMUJ!

n    POSŁUŻ SIĘ DŁUGĄ LINĄ, GAŁĘZIĄ, UBRANIEM LUB CZYMKOLWIEK INNYM, CZYM MÓGŁBYŚ WYCIĄGNĄĆ POSZKODOWANEGO.

n    DO OSOBY BĘDĄCEJ W WODZIE PODCHODŹ NA CZWORAKACH, CZOŁGAJĄC SIĘ LUB PEŁZAJĄC, UNIKAJĄC WEJŚCIA NA CIENKI LÓD.

 

PO WYCIĄGNIĘCIU OSOBY Z WODY UDZIEL PIERWSZEJ POMOCY:

n    JEŚLI OSOBA MOŻE SIĘ PORUSZAĆ, ZMIEŃ JEJ JAK NAJSZYBCIEJ UBRANIE NA SUCHE LUB CHOCIAŻ WYŻMIJ TO, KTÓRE MA NA SOBIE MOKRE.

n    JEŚLI OSOBA JEST NIEPRZYTOMNA LUB NIE MOŻE SIĘ PORUSZAĆ UNIKAJ NIEPOTRZEBNEGO JEJ PRZEMIESZCZANIA. NIE ZDEJMUJ Z NIEJ MOKRYCH RZECZY. W CELU OCHRONY PRZED UTRATĄ CIEPŁA OKRYJ JĄ KOCEM LUB JAKIMIKOLWIEK UBRANIAMI. POCZEKAJ NA PRZYJAZD KARETKI POGOTOWIA.

n    OSOBIE PRZYTOMNEJ MOŻESZ PODAĆ OSŁODZONY CIEPŁY NAPÓJ BEZ ALKOHOLU. MASOWANIE, ALKOHOL I SZYBKIE ROZGRZEWANIE CIAŁA MOŻE DOPROWADZIĆ DO NIEBEZPIECZNEJ DLA ORGANIZMU UTRATY CIEPŁA.

 

 

KATASTROFY KOMUNIKACYJNE

WYPADEK DROGOWY

n    ZATRZYMAJ SWÓJ POJAZD TAK, ABY OSŁONIĆ MIEJSCE WYPADKU. WŁĄCZ ŚWIATŁA AWARYJNE (W NOCY ŚWIATŁA MIJANIA) OŚWIETLAJĄC MIEJSCE WYPADKU,

n    W SAMOCHODZIE, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI WYŁĄCZ SILNIK, ODŁĄCZ AKUMULA­TOR, JEŚLI POJAWIŁ SIĘ OGIEŃ UŻYJ GAŚNICY,

n    SPRÓBUJ SZYBKO USTALIĆ RODZAJ WYPADKU ORAZ ILOŚĆ OSÓB RANNYCH,

n    ALARMUJ SŁUŻBY RATOWNICZE,

n    SPRÓBUJ ZATRZYMAĆ INNE POJAZDY I WEZWAĆ KOGOŚ DO POMOCY,

n    JEŻELI NIE MASZ SZANS NA POMOC INNYCH, NIE TRAĆ CZASU, ZACZNIJ DZIAŁAĆ SAM, NAJWAŻNIEJSZE DLA RANNYCH BEZ PULSU I ODDECHU SĄ PIERWSZE 4 MINUTY, ALE POMOC IM UDZIELONA MUSI BYĆ FACHOWA,

n    W PRZYPADKU ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA POŻARU (PALIWO WYCIEKA Z USZKO­DZONEGO ZBIORNIKA) LUB GDY POWSTAŁ POŻAR I NIE JESTEŚ W STANIE GO ZGASIĆ PRZY POMOCY GAŚNICY SPRÓBUJ PRZEDE WSZYSTKIM WYCIĄGNĄĆ POSZKODOWANE OSOBY Z POJAZDU. PAMIĘTAJ, ŻE OSOBA POSZKODOWANA W WYPADKU MOŻE MIEĆ USZKO­DZONY KRĘGOSŁUP. ZATEM, JEŚLI NIE DYSPONUJESZ KOŁNIERZEM USZTYWNIAJĄCYM KRĘ­GI SZYJNE STARAJ SIĘ TAK WYCIĄGNĄĆ POSZKODOWANEGO ABY GŁOWA NIE ZMIENIAŁA POŁOŻENIA WZGLĘDEM KRĘGOSŁUPA - WYCIĄGAJ POSZKODOWANEGO BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻE CIĄGNĄC GO ZA UBRANIE, RAMIONA LUB WŁOSY. NIE WOLNO GO PODNOSIĆ!

n    NIEZWŁOCZNIE UDZIEL PIERWSZEJ POMOCY.

n    ZAPOBIEGAJ DALSZYM WYPADKOM:

n       OSTRZEGAJ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW RUCHU,

n       JEŚLI NIE ZROBIŁEŚ TEGO WCZEŚNIEJ - ODŁĄCZ AKUMULATOR,

n       USTAW TRÓJKĄTY OSTRZEGAWCZE W ODPOWIEDNIEJ ODLEGŁOŚCI,

n    WSKAŻ DROGĘ DOJAZDU I MIEJSCE WYPADKU NADJEŻDŻAJĄCYM SŁUŻBOM RATOWNICZYM,

n    STOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI PERSONELU RATOWNICZEGO.

KATASTROFA DROGOWA I KOLEJOWA

GDY ZDARZENIE NA DRODZE PRZYBIERA DUŻE ROZMIARY, TZN. W WYPADKU UCZEST­NICZY KILKA SAMOCHODÓW, SAMOCHODY CIĘŻAROWE, A NAWET POJAZDY KOLEJOWE POSTĘPUJ TAK, JAK PODCZAS WYPADKU DROGOWEGO.

 SPIS TREŚCI

 

JEŚLI UCZESTNIKIEM KATASTROFY JEST POJAZD PRZEWOŻĄCY MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, NP. CYSTERNA, MOŻE DOJŚĆ DO UWOLNIENIA SIĘ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ. TWOJE ŻYCIE BĘDZIE WTEDY ZAGROŻONE!

 

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM TAKIEGO ZDARZENIA:

n    POWIADOM NATYCHMIAST W JAKIKOLWIEK SPOSÓB STRAŻ POŻARNĄ I POLICJĘ,

n    ODDAL SIĘ Z MIEJSCA WYPADKU MINIMALIZUJĄC RYZYKO ZATRUCIA,

n    OPUŚĆ REJON ZAGROŻONY KIERUJĄC SIĘ PROSTOPADLE DO KIERUNKU WIATRU, UŻY­WAJĄC WŁASNORĘCZNIE WYKONANEGO FILTRA OCHRONNEGO, NP. ZWILŻONEJ W WODZIE CHUSTECZKI, SZALIKA, RĘCZNIKA,

n    BĘDĄC W SAMOCHODZIE - ZAMKNIJ OKNA, USTAW RADIO NA STACJĘ LOKALNĄ, STARAJ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ OPUŚCIĆ STREFĘ SKAŻENIA,

n    STOSUJ SIĘ RÓWNIEŻ DO WSKAZÓWEK Z ROZDZIAŁU AWARIE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH.

 

 

POJAZDY PRZEWOŻĄCE NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE SĄ OZNAKOWANE POMARAŃ­CZOWYMI PROSTOKĄTNYMI TABLICAMI Z CZARNYMI NAPISAMI CYFROWYMI.

 

X423

NUMER ROZPOZNAWCZY NIEBEZPIECZEŃSTWA X - ABSOLUTNY ZAKAZ KONTAKTU MATERIAŁU PRZEWOŻONEGO Z WODĄ.

1428


NUMER IDENTYFIKACYJNY MATERIAŁU.

 

NUMER GÓRNY W TABLICY - NUMER ROZPOZNAWCZY NIEBEZPIECZEŃSTWA

 

PIERWSZA CYFRA - RODZAJ NIEBEZPIECZNEGO MATERIAŁU:

2 - GAZ

3 - ŁATWOPALNA CIECZ, PARY, GAZY I MATERIAŁY CIEKŁE SAMOZAPALNE

4 - ŁATWOPALNE MATERIAŁY STAŁE I STAŁE SAMOZAPALNE

5 - MATERIAŁY UTLENIAJĄCE I PODTRZYMUJĄCE PALENIE

6 - MATERIAŁY TRUJĄCE LUB ZAKAŹNE

7 - MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY

8 - MATERIAŁ ŻRĄCY

 

DRUGA L TRZECIA CYFRA - STOPIEŃ ZAGROŻENIA:

O - BRAK DODATKOWEGO ZAGROŻENIA

1 - WYBUCHOWOŚĆ

2 - ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA GAZU

3 - ŁATWOPALNOŚĆ

5 - WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE

6 - WŁAŚCIWOŚCI TOKSYCZNE

7 - DZIAŁANIE PROMIENIOTWÓRCZE

8 - DZIAŁANIE ŻRĄCE

9 - NIEBEZPIECZEŃSTWO GWAŁTOWNEJ REAKCJI

 

PODWÓJNA CYFRA OZNACZA INTENSYWNOŚĆ GŁÓWNEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA NP. 33

 

POJAZDY PRZEWOŻĄCE MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE OZNAKOWANE SĄ DODATKOWO ZNAKAMI OSTRZEGAWCZYMI.

ZAGROŻENIA RADIACYJNE

NA TERYTORIUM POLSKI NIE MA ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DUŻEJ MOCY, NP. ELEKTROWNI JĄDROWEJ. JEDNAKŻE WYSTĘPUJE WIELE URZĄDZEŃ WYKORZY­STUJĄCYCH IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE (NP. W MEDYCYNIE). ZAGROŻENIA RADIACYJ­NE MOGĄ TAKŻE WYSTĄPIĆ PODCZAS TRANSPORTU MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓR­CZYCH. ZAGROŻENIA RADIACYJNE O WYSOKIEJ SKALI MOGĄ RÓWNIEŻ WYSTĄPIĆ NA TE­RENIE NASZEGO KRAJU W WYNIKU AWARII ELEKTROWNI JĄDROWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE PAŃSTW OŚCIENNYCH. CAŁKOWICIE NIE MOŻNA TAKŻE WYKLUCZYĆ ZAGRO­ŻEŃ ZWIĄZANYCH Z MILITARNYM LUB POZAMILITARNYM (NP. ATAK TERRORYSTYCZNY) UŻYCIEM BRONI ATOMOWEJ.

MATERIAŁY RADIOAKTYWNE SĄ NIEBEZPIECZNE Z POWODU SZKODLIWEGO ODDZIAŁY­WANIA NIEKTÓRYCH TYPÓW PROMIENIOWANIA NA KOMÓRKI CIAŁA. IM DŁUŻEJ OSOBA JEST NARAŻONA NA PROMIENIOWANIE, TYM WIĘKSZE JEST ZAGROŻENIE.

TEN ZNAK TO SYMBOL PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO. UMIESZCZA SIĘ GO NA URZĄDZENIACH ZAWIERAJĄCYCH ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA, DRZWIACH LABORATORIÓW, POJEMNIKACH, W KTÓRYCH PRZECHOWUJE SIĘ ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA I SAMO­CHODACH, KTÓRYMI TAKIE ŹRÓDŁA SIĘ PRZEWOZI. ZNAK TEN JEST BARDZO ISTOTNĄ INFORMACJĄ-OSTRZEŻENIEM, PONIEWAŻ PRO­MIENIOWANIE JONIZUJĄCE NIE DZIAŁA NA NASZE ZMYSŁY. NIE WIDZIMY GO, NIE SŁYSZYMY, NIE CZUJEMY, ŻE ODDZIAŁUJE NA NASZE CIAŁO. JEGO WYKRYCIE MOŻLIWE JEST DOPIERO PO UŻY­CIU SPECJALNYCH URZĄDZEŃ DETEKCYJNYCH.

WŚRÓD RÓŻNYCH RODZAJÓW PROMIENIOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZACYJNEGO.

WYSTĘPUJE ONO W KILKU POSTACIACH:

n    PROMIENIOWANIE X - WYTWARZANE W APARATACH RENTGE­NOWSKICH;

n    PROMIENIOWANIE a (ALFA), b (BETA), g (GAMMA) - WYSYŁANE

n    PRZEZ SUBSTANCJE PROMIENIOTWÓRCZE NP. RAD, KOBALT;

n    PROMIENIOWANIE NEUTRONOWE - POWSTAJĄCE W REAKTORZE JĄDROWYM.

 

 SPIS TREŚCI

 

ZAGROŻENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

BARDZO NIEBEZPIECZNE DLA NASZEGO ZDROWIA I ŻYCIA SĄ ZAGROŻENIA EPIDEMIO­LOGICZNE. SĄ ONE O TYLE NIEBEZPIECZNE, ŻE ZANIM ZORIENTUJEMY SIĘ O ICH OBEC­NOŚCI, MOŻEMY BYĆ JUŻ ICH OFIARAMI. NARAŻENI JESTEŚMY NA NIE POPRZEZ WDY­CHANIE SKAŻONEGO POWIETRZA, SPOŻYWANIE SKAŻONEJ ŻYWNOŚCI, WODY, LEKARSTW, JAK RÓWNIEŻ POPRZEZ DOTYK. SZCZEGÓLNYM PRZYPADKIEM ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLO­GICZNYCH JEST ŚWIADOME DZIAŁANIE CZŁOWIEKA W CELU WYWOŁANIA EPIDEMII I PO­DOBNYCH NIEBEZPIECZEŃSTW. W CELU UNIKNIĘCIA SKUTKÓW TYCH ZAGROŻEŃ NALEŻY POSTĘPOWAĆ WEDŁUG NASTĘPU­JĄCYCH ZASAD:

n    PRZESTRZEGAJ TAKŻE TERMINÓW SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH;

n    W RAZIE WYSTĄPIENIA EPIDEMII KONIECZNIE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ ZAWARTYCH W OGŁOSZENIACH I KOMUNIKA­TACH, ZGODNYCH Z PROCEDURAMI ALARMOWANIA, WYDAWANYCH PRZEZ WŁADZE I SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE.

ABY PROFILAKTYCZNIE ZMNIEJSZYĆ ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNE POSTĘPUJ WE­DŁUG PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK:

n    STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ WŁADZ I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE;

 

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE ZE STANEM SANITARNYM OBIEKTÓW I DYSTRYBUCJĄ ŻYWNOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO TERENOWYCH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH.

 SPIS TREŚCI

 

n    NIE SPOŻYWAJ, NIE PRZETWARZAJ ŻYWNOŚCI, KTÓRA WYKAZUJE CECHY ZAMOCZENIA ORAZ ZEWNĘTRZNYCH OZNAK USZKODZENIA;

n    ZAMOCZONĄ ŻYWNOŚĆ ZGROMADŹ W WYDZIELONYM I PRZYGOTOWANYM DO TEGO CELU MIEJSCU;

n    KUPUJĄC ŻYWNOŚĆ ZWRACAJ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA;

n    PAMIĘTAJ O TYM, ŻE NIEZDATNE SĄ DO SPOŻYCIA WARZYWA, JARZYNY I OWOCE BĘ­DĄCE W CZASIE POWODZI POD WODĄ;

n    OCZYŚĆ NAJBLIŻSZE OTOCZENIE Z NIECZYSTOŚCI.

W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH U ZWIERZĄT STOSUJ SIĘ DO NASTĘ­PUJĄCYCH ZASAD:

n    STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ WŁADZ, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

n       PRZESTRZEGAJ TERMINÓW SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH;

n       PAMIĘTAJ O WYMOGACH W ZAKRESIE UTYLIZACJI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH;

n       PAMIĘTAJ O ŚWIADECTWACH MIEJSCA POCHODZENIA ZWIERZĄT;

n       STOSUJ SIĘ DO ZASAD KWARANTANNY;

n    ZGŁOŚ ZAUWAŻONE PRZYPADKI ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH U ZWIERZĄT, TAK­ŻE WŁASNYCH;

 

 

PAMIĘTAJ! ZATAJENIE FAKTU EPIDEMII WE WŁASNYM GOSPODAR­STWIE STWARZA ZAGROŻENIE TWOJEGO ZDROWIA I ŻYCIA, JAK RÓW­NIEŻ TWOICH BLISKICH, SĄSIADÓW ORAZ KONSUMENTÓW TWOICH PRODUKTÓW.

 SPIS TREŚCI

 

W PRZYPADKU OTRZYMANIA JAKIEJKOLWIEK PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZE­NIA LUB BUDZĄCEJ PODEJRZENIA Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, NA PRZYKŁAD BRAKU NADAWCY I JEGO ADRESU, POSTĘPUJ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

n    NIE OTWIERAJ PRZESYŁKI;

n    UMIEŚĆ TĘ PRZESYŁKĘ W GRUBYM WORKU PLASTIKOWYM I SZCZELNIE GO ZAMKNIJ;

n    NIE PRZEMIESZCZAJ PACZKI, POZOSTAW JĄ W MIEJSCU;

n    NATYCHMIAST POWIADOM POLICJĘ I STRAŻ POŻARNĄ.

W PRZYPADKU, GDY PODEJRZANA PRZESYŁKA ZOSTAŁA OTWARTA I ZAWIERA JAKĄKOL­WIEK PODEJRZANĄ ZAWARTOŚĆ W FORMIE STAŁEJ LUB PŁYNNEJ, PAMIĘTAJ:

n    NIE NARUSZAJ ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI;

n    UMIEŚĆ CAŁĄ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI W WORKU PLASTIKOWYM, A NASTĘPNIE SZCZEL­NIE GO ZAMKNIJ;

n    DOKŁADNIE UMYJ RĘCE;

n    BEZZWŁOCZNIE POWIADOM POLICJĘ I STRAŻ POŻARNĄ.

 

 

 SPIS TREŚCI

 POWRÓT - WYKAZ ZAKŁADÓW